Αρχαία ρητά τα οποία απέκτησαν χαρακτήρα παροιμιών ή παροιμιακών φράσεων. Δεν αποδίδονται σε μια συγκεκριμένη πηγή, αν και η προέλευση κάποιων μπορεί να ανιχνευθεί στον Όμηρο ή στον Αίσωπο. Εμφανίζονται σε διάφορα έργα της αρχαίας γραμματείας και σε ανθολογίες γνωμικών της ύστερης αρχαιότητας ή του Μεσαίωνα.

Καλό & Κακό

Ουδέν κακόν αμιγές καλού.
Ουδέν κακόν ραδίως απόλλυται.
Κακόν κακού ου άπτεται.
Μικρόν κακόν, μέγα αγαθόν.

Πεπρωμένο

Το πεπρωμένον φυγείν αδύνατον.

Θρησκεία & Θεός

Από Θεού άρξασθαι.
Ανενδεής ο Θεός.
Οψέ θεών αλέουσι μύλοι, αλέουσι δε λεπτά.

Κόλαση

Ο Τάρταρος τοσούτον από γης διάστημα, όσον απ’ ουρανού γη.

Παροδικότητα

Υπόπτερος δ’ ο πλούτος.
Αδώνιδος κήποι.
Όλος ο βίος ελλύχνιον.
Τροχός τα ανθρώπινα.

Παλαιότητα

Αρχαιότερα της διφθέρας λέγεις.

Μέλλον

Από κύλικος μέχρι χειλέων πολλά πέλει.

Παιδική Ηλικία

Εξ απαλών ονύχων.

Ηλικίες

Ήλιξ ήλικα τέρπει.

Γηρατειά

Αετού γήρας κορύδου νεότης.
Γραυς χορεύει.
Δις παίδες οι γέροντες.
Μήποτ’ ευ έρδειν γέροντα.
Πάλιν γαρ αύθις παίς ο γηράσκων ανήρ.

Ήλιος

Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον.

Βροχή

Ράβδος εν γωνία, άρα βρέχει.

Νερό

Κοσκίνω ύδωρ αντλείς.

Νύχτα

Εν νυκτί βουλή.
Ηώς ορώσα τα νυκτός έργα, γελά.

Φωτιά

Των οικιών ημών εμπιμπραμένων, ημείς άδομεν.

Απόσταση

Ο Τάρταρος τοσούτον από γης διάστημα, όσον απ’ ουρανού γη.

Χαρακτήρας

Η χάρις αλλάξαι την φύσιν ου δύναται.

Νους

Ξίφος τιτρώσκει σώμα, τον δε νουν λόγος.

Σοβαρότητα

Άλλος ούτος Αεροπαγίτης.
Ες Τροφωνίου μεμάντευται.

Απόλαυση της Ζωής

Όνειδος αισχρός βίος όμως, καν ηδύς ή.
Αυλητού βίον ζης.

Καταγωγή

Κακού κόρακος κακόν ωόν.

Γέλιο

Αιάντειος γέλως.

Ρούχα

Είματα ανήρ.

Εξωτερική Εμφάνιση

Όψιν είδες, περί της γνώμης μη εξέταζε.

Ομορφιά

Μέλιτος μυελός.

Σώμα

Νους υγιής εν σώματι υγιεί.

Υγεία

Νους υγιής εν σώματι υγιεί.

Γιατροί

Φιλούσι ιατροί λέγειν τά φαύλα μείζω.
Άλλων ιατρός, αυτός έλκεσι βρύων.

Οπτικό πεδίο

Εκ του οράν το εράν.
Τυφλός τω τοίχω επερειδόμενος, έως ώδε ο κόσμος έφη.

Τύχη

Αεί γαρ πίπτουσιν εύ οι Διός κύβοι.
Θεού θέλοντος καν επί ριπός πλέοις.

Ομοιότητα

Αεί κολοιός παρά κολοιώ ιζάνει.
Έγνω δε φωρ τε φώρα και λύκος λύκον.
Οποία η δέσποινα, τοίαι και αι θεραπαινίδες.

Γυμνό

Γυμνός ως εκ μήτρας.
Γυμνότερος λεβηρίδος

Ικανοποίηση

Βους επί φάτνην.

Χαρά

Έασον αυτόν χαίρειν.

Απογοήτευση

Σίτου σπαρέντος κριθή έφυ.
Εύρηκα ό ουκ εζήτουν.

Θλίψη & Πόνος

Αγέλαστος πέτρα.

Κλάμα & Δάκρυα

Μεγαρέων δάκρυα.

Φόβος

Αδεές δέος.

Αξιολόγηση

Ο μη χείρων, βέλτιστος.
Όψιν είδες, περί της γνώμης μη εξέταζε.

Αξιοσύνη & Ικανότητα

Αετού γήρας κορύδου νεότης.
Κάμηλος και ψωριώσα πολλών όνων φορτία ανατίθεται.
Και κυβερνήτης αγαθός ενίοτε ναυαγεί· και ανήρ σπουδαίος ατυχεί.

Τόλμη & Θάρρος

Γενναίος εί εκ βαλαντίου.
Πάντα κακοί τολμώσι.

Αυτονομία

Ουαί τω μη τοις ιδίοις όνυξι ξυομένω.

Υπευθυνότητα

Ουχ εύδει ποιμήν.

Μετριοφροσύνη

Καν ευτυχήσας της φακής μνημόνευε.

Γενναιοδωρία

Αι χάριτες γυμναί.

Τεμπελιά

Αυλητού βίον ζης.

Πάθη & Αμαρτίες

Άκαιρος εύνοια ουδέν έχθρας διαφέρει.
Πολλοίς αρέσκει τα του βίου χείρονα.

Ελαττώματα

Ουκ έστι χώρα άνευ σκωλήκων.

Άγνοια

Περί άλα και κύαμον.
Ουδέ τα τρία Στησιχόρου γνώναι.
Μήτε νειν μήτε γράμματα.

Ματαιοδοξία

Τραγικός πίθηκος.

Καυχησιολογία

Μη μέγα επαρθής, ίνα μη μείζον κατενεχθής.

Βλακεία

Φευ της ανοίας!
Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι.
Υπερήδεται άφρονι άφρων.
Ανόητος νεοσσός εκών, δείκνυσι την εαυτού νεοσσιάν.

Αναποτελεσματικότητα

Σύρβα τύρβα.
Τριχολογείν και τρίχας αναλέγεσθαι.
Σίτου σπαρέντος κριθή έφυ.
Ελαίω πυρ σβεννύεις.
Προς λέοντα δορκάς άπτεται μάχης.
Ηώς ορώσα τα νυκτός έργα, γελά.
Αι λαχάνων προσθήκαι.

Ανικανότητα

Ουκ επιστάμενος τα βράκια έλξειν υπό σφυρά.
Ακαρπότερος αγρίππου.

Αχαριστία

Άμ’ ηλέηται και τέθνηκεν η χάρις.
Αφροδίτη ύν τέθηκε

Πλεονεξία

Κύων παρ’ εντέροις.

Ισχυρογνωμοσύνη

Όνος ύεται.

Δύσκολοι χαρακτήρες

Άλλος ούτος Αεροπαγίτης.
Ες Τροφωνίου μεμάντευται.
Άπας εχίνος τραχύς.

Προκαταλήψεις

Λύκος εν αιτία γίνεται καν φέρει καν μη φέρει.

Απάθεια

Παρά κωφόν αποπαρδείν.
Των οικιών ημών εμπιμπραμένων, ημείς άδομεν.
Εμού θανόντος γαία πυρί μιχθήτω.
Χάλαζα αίγα δέρει, αυτή δε την ουράν άνω.
Ούθ’ ύεται ούθ’ ηλιούται.
Ουκ άξιον το κλέμμα της αγρυπνίας.

Δειλία

Οίκοι μεν λέοντες, εν μάχη δ’ αλώπεκες.

Μισογυνισμός

Ρύπος γυνή πέφυκε ηργυρωμένος.

Φθόνος & Ζήλια

Φθονερόν αεί των γειτόνων όμμα.

Μικροπρέπεια

Κόρακος εξελεύσεται «κρα».
Τριχολογείν και τρίχας αναλέγεσθαι.

Θρασύτητα

Μυίης θάρσος.

Υποκρισία

Μεγαρέων δάκρυα.
Άλλων ιατρός, αυτός έλκεσι βρύων.
Βηξ αντί πορδής.
Σιγηρός ποταμός κατά γην βαθύς.

Αδιαφορία

Αρχαιότερα της διφθέρας λέγεις.

Ανοχή

Ο σιωπών συναινεί.

Απαξίωση

Κακόν άγγος ου κλάται.
Αγροίκου μη καταφρόνει ρήτορος.
Πάππος ακάνθης.
Άλλος ούτος Ηρακλής.
Ελεύθεραι αίγες αρότρων.
Πέλεθος αρτίως κεχεσμένος.
Κακού κόρακος κακόν ωόν.
Λόγοι μεν ρήτορος, έργα δε αλέκτορος.
Μήτε νειν μήτε γράμματα.
Τέμνει σου το ξίφος ύδωρ, η δε σπάθη σου χιόνα.

Αποδραματοποίηση

Αδεές δέος.

Ανωτερότητα

Αετός εν νεφέλαις.
Ελέφας μυν ουχ αλίσκει.
Αετός μυίας ου θηρεύει.

Αχρειότητα

Πάντα κακοί τολμώσι.
Γυψ κόρακα εγγυάται.
Έγνω δε φωρ τε φώρα και λύκος λύκον.
Αγορά Κερκώπων.

Χυδαιότητα

Υς διά ρόδων.

Πονηριά

Αλωπεκίζειν προς ετέραν αλώπεκα.
Μη προς εμέ τα ποικίλα.
Ουδείς εκών πονηρός ουδ’ άκων μάκαρ.
Ποικιλώτερος ύδρας.

Εμπαιγμός

Κωμωδός χαίνων και μη δάκνων.

Δυσπιστία

Επαινούμενος, μη πάντα πίστευε.

Άρνηση

Έως κόρακες λευκοί γένωνται.

Απόρριψη

Μηδέ μέλι μηδέ μέλισσα.

Ευπιστία

Άγγιστρον μετά της καρίδος καταπίνει.

Επιτηδειότητα

Γραυς ανακροτήσασα πολύν κονιορτόν εγείρει.

Υπερβολές

Το γαρ ηδύ, εάν πολύ, ου τι γε ηδύ.
Φιλούσι ιατροί λέγειν τά φαύλα μείζω.
Μυς εις τρώγλην μη χωρών, κολοκύνθην έφερεν.

Θυμός

Ο μαινομένοις μη συμαινόμενος ούτος μαίνεται.

Τιμωρία

Το κακώς πορισθέν κακώς όλλυται.

Φυγή

Ει μεν διώκει σε βασιλεύς, φύγε· ει δε Θεός, κάθου.

Συμπεριφορά

Γυναικί κόσμος οι τρόποι, ουχί χρυσία.

Γείτονες

Γαμείν δε μέλλων βλέψον εις τους γείτονας.
Οξύτερον οι γείτονες βλέπουσι των αλωπεκέων.
Φθονερόν αεί των γειτόνων όμμα.

Αλληλεπίδραση

Ο μαινομένοις μη συμαινόμενος ούτος μαίνεται.
Χωλώ παροικήσας υποσκάζειν μάθοις.

Αγάπη & Έρωτας

Αφροδίσιος γαρ όρκος ουκ εμποίνιμος.
Εκ του οράν το εράν.

Άντρας & Γυναίκα

Άλλος γυναικός κόσμος, άλλος αρσένων.
Τας μεν κόρας άνδρας ευρείν δει, τας δε γυναίκας σώζειν τους έχοντας.

Γάμος

Γάμος γαρ ανθρώποισιν ευκταίον κακόν.
Γαμείν δε μέλλων βλέψον εις τους γείτονας.

Γονείς

Μη έριζε γονεύσι καν δίκαια λέγεις.

Γυναίκα

Γυναικί κόσμος οι τρόποι, ουχί χρυσία.
Γυνή στρατηγεί και γυνή στρατεύεται.

Φιλία

Ισότης φιλότης.
Ο φίλος τον φίλον εν κινδύνοις γιγνώσκει.
Ζει χύτρα, ζη φιλία.
Ο φίλος τον φίλον εν πόνοις και κινδύνοις ου λείπει.
Άλας συνανηλώκαμεν.

Συναναστροφές

Ήλιξ ήλικα τέρπει.
Γέρων γέροντι ηδίστην γλώτταν έχει, παις παιδί.
Αεί κολοιός παρά κολοιώ ιζάνει.
Χωλώ παροικήσας υποσκάζειν μάθοις.

Ομιλία

Τις αγορεύειν βούλεται;
Αγροίκου μη καταφρόνει ρήτορος.
Ξίφος τιτρώσκει σώμα, τον δε νουν λόγος.

Βραχυλογία

Το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν.
Φαινομένων έργων περιττόν εστί μακρολογία.

Φλυαρία

Μηδέ χελιδόνας εν οικία δέχεσθαι.
…του Αρείου το απύλωτον στόμα…

Σιωπή

Κρείττον του λαλείν το σιγάν.
Ο σιωπών συναινεί.

Μυστικά

Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον.
Τα εν οίκω μη εν δήμω.
Ό συ κρύβεις εις την αγοράν κηρύσσεται.
Τα δρώμενα, τα δεικνύμενα, τα λεγόμενα.

Ασυνεννοησία

Εγώ σκόροδα σοι λέγω, συ δε κρόμμυα αποκρίνει.

Έπαινος & Κολακεία

Επαινούμενος, μη πάντα πίστευε.

Χάρες

Η χάρις αλλάξαι την φύσιν ου δύναται.

Συμβιβασμός

Ο μη χείρων, βέλτιστος.

Ανταγωνισμός

Όφις ει μη φάγοι όφιν, δράκων ου γενήσεται.

Συγκρούσεις

Προς λέοντα δορκάς άπτεται μάχης.
Ίσος πόλεμον ου ποιεί.
Δίκη δίκην έτικτε και βλάβη βλάβην.
Εις ηκονημένας μαχαίρας πεσών.

Διαφορετικότητα

Όσο διαφέρει σύκα καρδάμων.
Άλλος γυναικός κόσμος, άλλος αρσένων.

Αδικία

Άμας απήτουν, οι δ’ απηρνούντο σκάφας.

Δικαιοσύνη

Δικαιότερος σταχάνης.
Ραδαμάνθυος κρίσις.
Οψέ θεών αλέουσι μύλοι, αλέουσι δε λεπτά.

Ισότητα

Ισότης φιλότης.
Ίσος πόλεμον ου ποιεί.

Εξουσία

Μακραί τυράννων χείρες.

Φασισμός

Μακραί τυράννων χείρες.

Όπλα

Τέμνει σου το ξίφος ύδωρ, η δε σπάθη σου χιόνα.

Ελληνισμός

Πας μη Έλλην, βάρβαρος.

Βασιλιάδες

Ει μεν διώκει σε βασιλεύς, φύγε· ει δε Θεός, κάθου.

Ευγλωττία

Λόγοι μεν ρήτορος, έργα δε αλέκτορος.

Γνώση

Ο γάρ μανθάνων ουκ έχει.

Εκπαίδευση

Το αποδημείν εί αρίστη παιδεία.
Ο πηλός αν μη δαρή, κέραμος ου γίγνεται.

Επιστήμη & Τεχνολογία

Δαιδάλου ποίημα.

Ανακαλύψεις

Εύρηκα ό ουκ εζήτουν.

Λογική

Ράβδος εν γωνία, άρα βρέχει.

Ηθική

Λύκος γηράσας νόμους ορίζει.

Αλήθεια & Ψέμα

Προς Κρήτα κρητίζεις.

Φαινομενικότητα

Όψις αδήλων τα φαινόμενα.
Ουχ άπαν το αμαρύσσον χρυσός.
Ένδοθι την Εκάβην, έκτοθι την Ελένην.

Αντιφάσεις

Άλλων ιατρός, αυτός έλκεσι βρύων.

Αυτοβελτίωση

Όφις ει μη φάγοι όφιν, δράκων ου γενήσεται.

Ανάγκη

Εξ ανάγκης και νόμου μετάθεσις γίγνεται.
Η παρούσα ευτυχία εστί μείζων, παρούσαν γαρ ανάγκην θεραπεύει.

Συμφέρον

Φιλούσι ιατροί λέγειν τά φαύλα μείζω.
Μήποτ’ ευ έρδειν γέροντα.

Ολιγάρκεια

Πλουσιώτατος ο ελαχίστοις αρκούμενος.

Εναλλακτικές λύσεις

Δεύτερος πλους.

Υποσχέσεις

Αφροδίσιος γαρ όρκος ουκ εμποίνιμος.

Εμμονή

Αεί Λεοντίνοι περί τους κρατήρας.

Προσαρμογή

Προκρούστειος κλίνη.
Ξένος ών ακολούθει τοις επιχωρίοις νόμοις.
Άλλος βίος, άλλη δίαιτα.
Ευμεταβολώτερος κοθόρνου.

Ματαιοπονία

Ανδριάντα γαργαλίζεις.
Κοσκίνω ύδωρ αντλείς.
Ηλίω φως δανείζεις.
Ξύλον αγκύλον ουδέποτε ορθόν.
Ακαρπότερος αγρίππου.
Μυς εις τρώγλην μη χωρών, κολοκύνθην έφερεν.

Αρχή

Από Θεού άρξασθαι.

Αποφάσεις

Εν νυκτί βουλή.

Δράση

Λίθος κυλινδόμενος το φύκος ου ποιεί.

Θεραπεία

Ο τρώσας και ιάσεται.
Όθι τις αλγεί, τόθι και την χείραν φέρει.

Υπαιτιότητα

Λύκος εν αιτία γίνεται καν φέρει καν μη φέρει.

Προσπάθεια & Κόπος

Πόνος, ως λέγουσιν, ευκλείας πατήρ.
Συν δορί συν ασπίσιν.
Έργον όνον αποτρέψαι κνώμενον.
Πάντα λίθων και πάντα κάλων κινείν.

Εμπειρία

Εξ απαλών ονύχων.
Γραυς ανακροτήσασα πολύν κονιορτόν εγείρει.

Αποκαλύψεις

Ανόητος νεοσσός εκών, δείκνυσι την εαυτού νεοσσιάν.

Επιμέλεια

Ατυχείν έξεστιν, αμελείν ουκ έξεστιν.

Επιμονή

Πολλαίς πληγαίς δρυς δαμάζεται.

Πολυπραγμοσύνη

Μη παντί εμβάλλειν δεξιάν.

Ευκαιρίες

Από καταδυομένης νηός ό,τι αν λάβης κέρδος.

Δυνατότητες

Ου παντός πλειν ες Κόρινθον.

Μέσα & Μέθοδοι

Ήλω γαρ ο ήλος.
Συν δορί συν ασπίσιν.
Άμας απήτουν, οι δ’ απηρνούντο σκάφας.

Εμπόδια & Δυσκολίες

Χαλεπά τα καλά.
Εις ηκονημένας μαχαίρας πεσών.
Τυφλός τω τοίχω επερειδόμενος, έως ώδε ο κόσμος έφη.

Ευκολία

Βους επί φάτνην.
Τέμνει σου το ξίφος ύδωρ, η δε σπάθη σου χιόνα.

Βάσανα

Βίος αληλεσμένος και μάζα μεμαγμένη.
Ουδέν κακόν ραδίως απόλλυται.
Ιλιάς κακών επήει.

Λύσεις

Ουδέν κακόν ραδίως απόλλυται.

Επιδείνωση

Αεί τα πέρυσι καλά.

Παγίδες

Γέρων αλώπηξ ουχ αλίσκεται πάγη.

Ρίσκο

Η περί το φρέαρ όρχησις.

Κίνδυνος

Ο φίλος τον φίλον εν κινδύνοις γιγνώσκει.

Διαφωνία

Παντί λόγω λόγος παλαίει.

Πειθώ

Δόρυ και κηρύκειον.
Χρυσός Δανάην έπεισεν εθέλουσαν.
Λόγος καλός οστούν κατεάξει.

Ομαδικότητα

Μία μέλισσα μέλι ου ποιεί.

Συνέργεια

Πάσσαλος πασσάλω εκρούεται.

Εξειδίκευση

Έρδοι τις ήν έκαστος ειδείη τέχνην.

Χειραγώγηση

Μη προς εμέ τα ποικίλα.

Ηγεσία & Διοίκηση

Αρχηγού παρόντος, πάσα αρχή παυσάτω.
Οποία η δέσποινα, τοίαι και αι θεραπαινίδες.
Ουχ εύδει ποιμήν.

Χρήμα

Γενναίος εί εκ βαλαντίου.
Οκκ’ αργύριον ή πάντα θει κηλαύνεται.
Τα Ταντάλου τάλαντα τανταλίζεται.

Πλούτος

Υπόπτερος δ’ ο πλούτος.
Ο πλούτος θνητός, η δόξα αθάνατος.
Μηδική τράπεζα.

Αφθονία

Άμαις και σκάφαις.
Ένθα περιττή τροφή, πολλοί μύες και γαλαί.

Πολυτέλεια

Συρακοσίων τράπεζα.

Ιδιοκτησία

Ουδέν η κτήσις, εάν μη η χρήσις παρή.

Αξία

Ουχ άπαν το αμαρύσσον χρυσός.

Κέρδος

Από καταδυομένης νηός ό,τι αν λάβης κέρδος.

Διαφθορά

Βους επί γλώσσης.

Δρόμος

Οδού παρούσης την ατραπόν μη ζήτει.

Ταξίδι

Το αποδημείν εί αρίστη παιδεία.

Ηδονές & Απολαύσεις

Το γαρ ηδύ, εάν πολύ, ου τι γε ηδύ.
Όνειδος αισχρός βίος όμως, καν ηδύς ή.
Έπεσθαι τοις τερπνοίς είωθε τα λυπηρά.
Αδώνιδος κήποι.

Φαγητό

Ένθα περιττή τροφή, πολλοί μύες και γαλαί.

Αλκοόλ

Πίνειν εξ αργυρού φρέατος.
Το εν τη καρδία του νήφοντος επί της γλώττης εστί του μεθύοντος.

Ύπνος

Επιμενίδου ύπνος.

Αίτιο & Αποτέλεσμα

Όθι τις αλγεί, τόθι και την χείραν φέρει.
Εν τω τυχόντι σχοινίω ουκ απάγχεται.
Το κακώς πορισθέν κακώς όλλυται.

Γεγονότα

Από κύλικος μέχρι χειλέων πολλά πέλει.

Επιτυχία & Αποτυχία

Και κυβερνήτης αγαθός ενίοτε ναυαγεί· και ανήρ σπουδαίος ατυχεί.

Ευτυχία & Δυστυχία

Η παρούσα ευτυχία εστί μείζων, παρούσαν γαρ ανάγκην θεραπεύει.

Άνοδος & Κάθοδος

Από όνων εφ’ ίππους.
Τροχός τα ανθρώπινα.

Νίκη & Ήττα

Καδμεία νίκη.

Δουλεία

Ου σχολή δούλοις.

Φήμη & Δόξα

Ο πλούτος θνητός, η δόξα αθάνατος.
Πόνος, ως λέγουσιν, ευκλείας πατήρ.

Αβεβαιότητα

Από κύλικος μέχρι χειλέων πολλά πέλει.

Αναπόφευκτο

Το πεπρωμένον φυγείν αδύνατον.
Κόρακος εξελεύσεται «κρα».
Θάττον ή βράδιον…

Αμετάκλητες Εξελίξεις

Ό γέγονε, γέγονε.
Τα γενόμενα ουκ απογίνονται.

Σχετικότητα

Ο μη χείρων, βέλτιστος.

Αταξία

Σύρβα τύρβα.

Κούραση

Ου σχολή δούλοις.

Φτώχεια

Μηδέ πάτταλον.

Συμφορά

Αι Οιδοίποδες αραί.

Αντίθετα

Ουδέν κακόν αμιγές καλού.

Ερημιά

Σκυθών ερημία.

Πείνα

Πεινώντι παν εστι χρήμα εδώδιμον.
Γλυκαίνει λιμός κυάμους.

Σκύλοι

Κύων παρ’ εντέροις.

Λύκοι

Λύκος εν αιτία γίνεται καν φέρει καν μη φέρει.

Άλογα

Από όνων εφ’ ίππους.

Γαϊδούρια

Όνος ύεται.
Κάμηλος και ψωριώσα πολλών όνων φορτία ανατίθεται.
Έργον όνον αποτρέψαι κνώμενον.

Γουρούνια

Υς διά ρόδων.
Αφροδίτη ύν τέθηκε

Φίδια

Όφις ει μη φάγοι όφιν, δράκων ου γενήσεται.